top of page

เพิ่มพื้นที่การใช้งานให้มากขึ้นด้วยการปูแผ่น carpet stone บริเวณหน้าบ้าน

พร้อมชุดโต๊ะไม้นั่งพักผ่อนสำหรับครอบครัว  ใช้ไม้รั้วเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ขอบพระคุณ คุณต้นค่ะ

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 70 ตรม.

สถานที่ : บุราสิริ รังสิต

Modern
Garden

bottom of page