top of page

Modern
Contemporary
Style 
Garden

สวนสไตล์ Modern Garden

สวนที่ดูแลง่าย ต้นไม้น้อยๆ ไม่เอาหญ้า มีพื้นที่ให้ลูกและเพื่อน ทำกิจกรรม กัน และคนในครอบครัว สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้ ใช้พิ้นที่เชื่อมตัวกันได้อย่างง่าย หลังบ้านมีมุมแปลงผักสวนครัว

ขอบพระคุณ คุณปิติ ค่ะ

---------------------------------------------------------------

bottom of page