top of page

งานปูแผ่นทางเดิน แผ่นศิลา และสนามพัสกอล์ฟเล็กๆ ตามความต้องการของลูกค้า  เพิ่มพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านให้มีประโยชน์ สะอาดเรียบร้อยดูแลง่าย

 

สถานที่ : คาซ่าเลเจ้นท์ เกษตรนวมินทร์

ระยะเวลา : 4 วันทำการ

ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 50 ตารางเมตร

Modern

Garden

bottom of page