top of page

พื้นที่สีเขียวสวยธรรมชาติ ไม่ต้องดูแลมาก หากเบื่อดูแลตัดแต่งหญ้าจริง หญ้าเทียมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ค่ะ 

สถานที่ : ม.ชวนชื่นกรีนวิลล์

 

ระยะเวลา : 3 - 4 วัน

ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 100 ตารางเมตร

Modern

Garden

bottom of page