top of page

" สวนในพื้นที่ขนาดกว้าง เล่น step ทางเดินเพื่อเชื่อมพื้นที่เข้าด้วยกันจากพื้นที่โล่งกว้างไปยัง สวน step ยกระดับ เพิ่มความสุขของทุกคนในครอบครัว "

 ขอบพระคุณ คุณพัชรินทร์ค่ะ

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 225 ตรม.

สถานที่ : บางพลี

Modern
Garden

bottom of page