top of page

" โมเดิร์น ฟังก์ชั่น และ ธรรมชาติ "

ผลงาน งานสวนที่เน้นการใช้งานที่เรียบง่าย

สอดคล้องการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

ผนวกเข้ากับคู่สีที่สบายตา และสไตล์ที่ง่ายและเรียบหรู

ขอบพระคุณ คุณภัสภรณ์ค่ะ

---------------------------------------------------------------

พื้นที่ : ประมาณ 170 ตรม.

สถานที่ : ราชพฤกษ์ นนทนบุรี

Modern
Garden

bottom of page