top of page
พื้นผิวหินอ่อน

Paradise in the Garden at Home

สวนที่เชื่อมต่อความผูกพันของทุกคนในครอบครัว แนวคิดในการออกแบบเนื่อจาก การใช้งานและความต้องการของเจ้าบ้าน มีความหลากหลาย เราจึงอยากเชื่อมพื้นที่และกิจกรรมของคนในครอบครัวให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน

 

ขอขอบพระคุณ คุณอุ๋มค่ะ

---------------------------------------------------------------

bottom of page