top of page

ลูกค้าส่งขนาดพื้นที่สวนที่ต้อง   การจัดสวน และส่งภาพถ่าย บอกเล่าความต้องการเบื้องต้น

สำรวจพื้นที่หน้างานจริง และสอบถามถึงความต้องการของลูกค้า อย่างละเอียด

1

2

ออกแบบ 3D ให้ลูกค้าเห็นภาพที่เสมือนจริง  ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ถึง 3 ครั้ง

3

bottom of page